Centrum Obsługi Klienta
+48 668 402 000
Pn - Pt 9:00 - 15:00Sb nieczynne

Regulamin Świadczenia Usług przez Salus - HRM Spółka z o.o. zwaną dalej Sun Seasons 24

(obowiązujący od 01.07.2020)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Spółka Salus Human Resources Management Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Powstańców Śląskich 17a lok. 222, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna XI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu pod numerem 0000270266, NIP 894-288-73-55, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, zwana dalej Sun Seasons 24, świadczy na zlecenie osób prawnych oraz osób fizycznych Usługi polegające na wynajmowaniu apartamentów dla celów wypoczynkowych, szkoleniowych.
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część kontraktu wynajęcia apartamentu. Pozostałymi częściami kontraktu jest Umowa Najmu na podstawie rezerwacji, Regulamin Porządkowy i Cennik Usług świadczonych przez Sun Seasons 24.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE:

 • SUN SEASONS 24 - firma świadcząca usługi wynajmu apartamentów.
 • OBIEKT - budynek, w którym znajduje się apartament wynajmowany przez SUN SEASONS 24.
 • ZARZĄDCA - upoważniona osoba reprezentująca SUN SEASONS 24 do zarządzania apartamentami.
 • FORMULARZ REZERWACYJNY - dokument w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji poprzez Internet.
 • KAUCJA - opłata w wysokości nie mniej niż 30% ceny za Usługę, która stanowi zabezpieczenie zryczałtowanych kosztów związanych z przygotowaniem apartamentu.
 • REZERWACJA - wstępne uprawnienie do korzystania z apartamentu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • UMOWA NAJMU - dokument stanowiący prawo do korzystania z apartamentu na warunkach podanych w formularzu rezerwacji i na warunkach zawartych w umowie
 • KLIENT - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
 • ODSZKODOWANIE - rekompensata należna Sun Seasons 24 z tytułu przygotowania i rezerwacji apartamentu oraz utraconych korzyści.

III. ZAKRES REGULAMINU

 • Regulamin określa zasady świadczenia Usług wynajmu apartamentów przez SUN SEASONS 24.
 • SUN SEASONS 24 może wprowadzić odrębne regulaminy dla świadczonych przez siebie Usług, w szczególności związany z akcjami promocyjnymi.

IV. ZASADY REZERWACJI

 • Aktualna oferta dostępnych apartamentów znajduje się na stronie internetowej SUN SEASONS 24 - www.sunseasons24.pl lub u zarządcy apartamentów.
 • Rezerwacji apartamentów dokonuje się w serwisie internetowym poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego, będącego integralną częścią serwisu lub bezpośrednio u osoby zarządzającej obiektem.
 • Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 • Po uzgodnieniu terminu, warunków wynajmu apartamentu, Klient zobowiązany jest do wpłacenia kaucji.
 • Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości nie mniejszej niż 30% kwoty należnej za cały pobyt. Wpłynięcie na konto bankowe tej kwoty jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji apartamentu.
 • Zarządca lub osoba przez niego upoważniona przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu zadatku.
 • Należność za pobyt Klient wpłaca najpóźniej w dniu przyjazdu przelewem na konto, kartą płatniczą lub gotówką u zarządcy obiektu, w tym samym czasie Klient otrzymuje zwrot kaucji.
 • Bezpłatne anulowanie rezerwacji lub zmiana apartamentu na inny możliwe są do 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu.
 • Bezpłatny okres anulacji może być inny (dłuższy lub krótszy), ale musi być zgodny z informacją zamieszczoną w serwisie sprzedażowym danej usługi noclegowej.

*V. ODSZKODOWANIE *

 • W przypadku, gdy Klient po wpłacie kaucji rezygnuje z zarezerwowanego apartamentu w ciągu krótszym niż okres przysługujący dla bezkosztowej anulacji (pkt. IV;h,i), SUN SEASONS 24 przysługuje odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści w wysokości 30 % wartości usługi.
 • W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. V; a, Klient wyraża zgodę na wzajemną kompensatę należności przysługującej Klientowi z tytułu zwrotu kaucji z należnością Sun Seasons 24 z tytułu odszkodowania za niewynajęcie apartamentu.
 • W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. V; a, gdy kaucja została pobrana (pkt. IV f), SUN SEASONS 24 zatrzyma 30% wartości usługi jako odszkodowanie, a pozostałą kwotę zwróci na konto wskazane przez Klienta.
 • W przypadku, gdy Klient rezygnuje z zarezerwowanego apartamentu w trakcie pobytu, SUN SEASONS 24 przysługuje odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści w wysokości równej opłacie za niewykorzystaną część usługi.
 • Strony oświadczają, że określone odszkodowanie dla Sun Seasons 24, wyczerpuje roszczenia stron wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji lub zakończenia pobytu przed czasem.

VI. ZASADY PRZEKAZANIA I ODBIORU APARTAMENTU PRZEZ KLIENTA

 • Jeżeli w miejscowości, w której Klient wynajmuje apartament, znajduje się biuro lokalne Sun Seasons 24, to wszystkie czynności opisane w podpunktach c. i d. są obowiązujące i mają miejsce bezpośrednio w biurze lokalnym Sun Seasons 24.
 • Jeżeli w miejscowości, w której Klient wynajmuje apartament, nie ma biura lokalnego Sun Seasons 24, to wszystkie czynności opisane w podpunktach c., d., e. i f. są obowiązujące i mają miejsce bezpośrednio w wynajętym apartamencie.
 • Klient oczekiwany jest w pierwszym dniu pobytu od godziny 16.00 do 21.00, o ile nie zapadną inne uzgodnienia.li>

 • Przy pobraniu kluczy do apartamentu Klient okazuje dowód tożsamości i podpisuje Umowę Najmu.

 • Klient wspólnie z Zarządcą udaje się do wynajętego apartamentu i na miejscu dokonuje przejęcia, min. poprzez sprawdzenie stanu zastanego zgodnie ze spisem inwentarzowym.

 • Odbiór kluczy do apartamentu następuje bezpośrednio w wynajętym obiekcie.

 • Opuszczenie apartamentu oraz zdanie kluczy do apartamentu przez gości powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu do godziny 10.00, o ile nie zapadną inne uzgodnienia.

 • Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zarządcę lub osobę odpowiedzialną z ramienia SUN SEASONS 24 o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić SUN SEASONS 24 na szkodę.

 • Szczegółowe zasady porządkowe korzystania z apartamentu są opisane w Regulaminie Porządkowym obowiązującym w danym lokalu.

VII. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Ceny wynajmu za poszczególne apartamenty w przeciągu roku kalendarzowego określa: Cennik Usług Świadczonych przez SUN SEASONS 24
 • Jednostką płatniczą jest polski złoty (PLN).
 • Należność za świadczone usługi można regulować:

 • poprzez przelew na rachunek bankowy Sun Seasons 24

 • on-line za pośrednictwem Tpay

 • gotówką u Zarządcy przed wynajmem apartamentu

 • Za usługi, nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja, bilety wycieczkowe i inne), należność regulowana jest na miejscu u Zarządcy.

 • W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Klienta musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego apartamentu do dyspozycji Klienta.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, pandemii, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Sun Seasons 24 jest zwolniony z odpowiedzialności realizacji zamówienia.
 • W przypadku przejściowych utrudnień w dostawie prądu, wody, gazu, Internetu, sygnału TV, leżących po stronie dostawców zewnętrznych, Sun Seasons 24 nie ponosi odpowiedzialności za ich brak.
 • Sun Seasons 24 w przypadku zaistnienia okoliczności z pkt. VIII; b, podejmie wszelkie środki i działania, aby dostęp do tych mediów został jak najszybciej przywrócony lub zaoferuje (o ile to będzie możliwe) zastępczy apartament.
 • Sun Seasons 24 nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od niego. W związku z tym może zawiesić dostęp do serwisu www.sunseasons24.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.

IX. REKLAMACJE

 • Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 • Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do siedziby Sun Seasons 24 lub mailowo do Centrum Obsługi Klienta [email protected]. Adres siedziby dostępny jest na stronie internetowej www pod zakładką „Kontakt”.
 • Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną.

X. DANE OSOBOWE

 • Dokonując rezerwacji w serwisie www.sunseasons24.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu www.sunseasons24.pl oraz SUN SEASONS 24.
 • Administratorem danych osobowych jest SALUS - HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Salus - HRM) z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Powstańców 17A/222, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000270266, NIP 8942887355,REGON 020419404
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „f”.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wykonania umowy z Administratorem danych, w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych lub dochodzenia roszczeń.
 • Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.
 • Klientowi przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 • Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

XI. INNE
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy. Regulamin obowiązuje od dnia: 01 lipca 2020 roku.

Warunki rezerwacji dla obiektu Na Wiejskiej II - Ustronie Morskie oraz Apartamenty Żeglarska - Grzybowo.

W celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata 50% kosztów rezerwacji.

Gość może anulować rezerwację bezkosztowo maksymalnie do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu. Jeśli rezerwacja zostanie anulowana 13 dni lub mniej, kwota nie zostanie zwrócona.

Warunkiem otrzymania kluczy do apartamentu jest pełna opłata rezerwacji maksymalnie w dniu zameldowania do godziny 16:00. Na podstawie pełnej opłaty, gość trzymuje szczegóły dotyczące zameldowania oraz adresu apartamentu.

Informacje dodatkowe dotyczące obiektu Na Wiejskiej II – Ustronie Morskie oraz Apartamenty Żeglarska - Grzybowo:

 • doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego
 • depozyt nie jest wymagany
 • wejście: kod dostępu lub klucz
 • podane ceny są cenami brutto, wyrażone w PLN (nie zawierają opłaty klimatycznej). Opłata klimatyczna płatna dodatkowo zgodnie z obowiązującym cennikiem Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim: 2,50zł/os/doba
 • na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia z wyjątkiem strefy do tego przeznaczonej