Centrum Obsługi Klienta: +48 668 402 000 Pn - Pt  9:00 - 18:00    Sobota  9:00 - 15:00
English Deutsch

Regulamin Świadczenia Usług przez Salus - HRM Spółka z o.o. zwaną dalej SunSeasons24

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Spółka Salus Human Resources Management Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Powstańców Śląskich 17a lok. 222, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna XI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu pod numerem 0000270266, NIP 894-288-73-55, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, zwana dalej SunSeasons24, świadczy na zlecenie osób prawnych oraz osób fizycznych Usługi polegające na wynajmowaniu apartamentów dla celów wypoczynkowych, szkoleniowych..
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część kontraktu wynajęcia apartamentu. Pozostałymi częściami kontraktu jest Umowa Najmu na podstawie rezerwacji, Regulamin Porządkowy i Cennik Usług świadczonych przez SunSeasons24.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE:

 • SunSeasons24 - firma świadcząca usługi wynajmu apartamentów.
 • OBIEKT - budynek, w którym znajduje się apartament wynajmowany przez SunSeasons24.
 • ZARZĄDCA - upoważniona osoba reprezentująca SunSeasons24 do zarządzania apartamentami.
 • FORMULARZ REZERWACYJNY - dokument w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji poprzez Internet.
 • KAUCJA - opłata w wysokości nie mniej niż 20% ceny za Usługę, która stanowi zabezpieczenie zryczałtowanych kosztów związanych z przygotowaniem apartamentu.
 • REZERWACJA - wstępne uprawnienie do korzystania z apartamentu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • UMOWA NAJMU - dokument stanowiący prawo do korzystania z apartamentu na warunkach podanych w formularzu rezerwacji i na warunkach zawartych w umowie
 • KLIENT - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
 • ODSZKODOWANIE - rekompensata należna SunSeasons24 z tytułu przygotowania i rezerwacji apartamentu i/lub utraconych korzyści lub też należności które SunSeasons24 wypłaci Klientowi, w przypadku braku możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie SunSeasons24 po dokonaniu skutecznej rezerwacji.

III. ZAKRES REGULAMINU

 • Regulamin określa zasady świadczenia Usług wynajmu apartamentów przez SunSeasons24.
 • SunSeasons24 może wprowadzić odrębne regulaminy dla świadczonych przez siebie Usług, w szczególności związany z akcjami promocyjnymi.

IV. ZASADY REZERWACJI

 • Aktualna oferta dostępnych apartamentów znajduje się na stronie internetowej SunSeasons24 www.sunseasons24.pl lub u zarządcy apartamentów.
 • Rezerwacji apartamentów dokonuje się w serwisie internetowym poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego, będącego integralną częścią serwisu lub bezpośrednio u osoby zarządzającej obiektem.
 • Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 • Po uzgodnieniu terminu, warunków wynajmu apartamentu, Klient zobowiązany jest do wpłacenia kaucji.
 • Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty należnej za cały pobyt. Wpłynięcie na konto bankowe tej kwoty jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji apartamentu.
 • Zarządca lub osoba przez niego upoważniona przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu zadatku.
 • Należność za pobyt Klient wpłaca najdalej w dniu przyjazdu przelewem na konto lub gotówką u zarządcy obiektu, w tym samym czasie Klient otrzymuje zwrot kaucji.

V. ODSZKODOWANIE

 • W przypadku, gdy była dokonana skuteczna rezerwacja, a SUN SEASONS 24 nie przygotowałby apartamentu, klientowi przysługuje wypłata odszkodowania w wysokości 40 % wartości niezrealizowanej usługi wynajmu apartamentu (z zastrzeżeniem punktu VIII a).
 • W przypadku, gdy Klient po wpłacie kaucji rezygnuje z zarezerwowanego apartamentu przed rozpoczęciem pobytu, SUN SEASONS 24 przysługuje odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści w wysokości 20 % wartości usługi.
 • W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. b Klient wyraża zgodę na wzajemną kompensatę należności przysługującej Klientowi z tytułu zwrotu kaucji z należnością SunSeasons24 z tytułu odszkodowania za niewynajęcie apartamentu.
 • W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. b, a kaucja nie została pobrana (pkt. IV f), SUN SEASONS 24 zatrzyma 20% wartości usługi jako odszkodowanie, a pozostałą kwotę zwróci na konto wskazane przez Klienta.
 • W przypadku, gdy Klient rezygnuje z zarezerwowanego apartamentu w trakcie pobytu, SUN SEASONS 24 przysługuje odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści w wysokości równej opłacie za niewykorzystaną część usługi.
 • Strony oświadczają, że określone odszkodowanie należne stronie przez SunSeasons24, bądź Klientowi wyczerpuje roszczenia stron wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji, zakończenia pobytu przed czasem lub odmowy wykonania usługi.

VI. ZASADY PRZEKAZANIA I ODBIORU APARTAMENTU PRZEZ KLIENTA

 • Klient oczekiwany jest w pierwszym dniu pobytu od godziny 16.00, o ile nie zapadną inne uzgodnienia.
 • Klient wspólnie z Zarządcą udaje się do wynajętego apartamentu i na miejscu dokonuje przejęcia, min. poprzez sprawdzenie stanu zastanego zgodnie ze spisem inwentarzowym.
 • Przy pobraniu kluczy do apartamentu Klient okazuje dowód tożsamości i podpisuje Umowę Najmu.
 • Odbiór kluczy do apartamentu następuje bezpośrednio w wynajętym obiekcie.
 • Opuszczenie apartamentu przez gości powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu do godziny 10.00, o ile nie zapadną inne uzgodnienia.
 • Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zarządcę lub osobę odpowiedzialną z ramienia SUN SEASONS 24 o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić SUN SEASONS 24 na szkodę.
 • Szczegółowe zasady porządkowe korzystania z apartamentu są opisane w Regulaminie Porządkowym obowiązującym w danym lokalu.

VII. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Ceny wynajmu za poszczególne apartamenty w przeciągu roku kalendarzowego określa: Cennik Usług Świadczonych przez SunSeasons24
 • Jednostką płatniczą jest złoty (PLN).
 • Należność za świadczone usługi regulowana jest poprzez przelew na rachunek bankowy lub gotówkę.
 • Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu u Zarządcy.
 • Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja, bilety wycieczkowe i inne), należność regulowana jest na miejscu u Zarządcy.
 • W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Klienta musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego apartamentu do dyspozycji Klienta.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, SunSeasons24 jest zwolniony z odpowiedzialności realizacji zamówienia.
 • SunSeasons24 nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od niego. W związku z tym może zawiesić dostęp do serwisu www.sunseasons24.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.

IX. DANE OSOBOWE

 • Dokonując rezerwacji w serwisie www.sunseasons24.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu www.sunseasons24.pl oraz SunSeasons24..
 • Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

X. INNE
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy. Regulamin obowiązuje od dnia: 01 grudnia 2008 roku.

statystyki: 0.00020599365234375 sekund
strona: 0.0043530464172363 sekund