Centrum Obsługi Klienta: +48 668 402 000 Pn - Pt  9:00 - 18:00    Sobota  9:00 - 15:00
English Deutsch

Regulamin Świadczenia Usług przez Salus - HRM Spółka z o.o. zwaną dalej SunSeasons24

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Spółka Salus Human Resources Management Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Powstańców Śląskich 17a lok. 222, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna XI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu pod numerem 0000270266, NIP 894-288-73-55, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, zwana dalej Sun Seasons 24, świadczy na zlecenie osób prawnych oraz osób fizycznych Usługi polegające na wynajmowaniu apartamentów dla celów wypoczynkowych, szkoleniowych.
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część kontraktu wynajęcia apartamentu. Pozostałymi częściami kontraktu jest Umowa Najmu na podstawie rezerwacji, Regulamin Porządkowy i Cennik Usług świadczonych przez SUN SEASONS 24.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE:

 • SUN SEASONS 24 - firma świadcząca usługi wynajmu apartamentów.
 • OBIEKT - budynek, w którym znajduje się apartament wynajmowany przez SUN SEASONS 24.
 • ZARZĄDCA - upoważniona osoba reprezentująca SUN SEASONS 24 do zarządzania apartamentami.
 • FORMULARZ REZERWACYJNY - dokument w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji poprzez Internet.
 • KAUCJA - opłata w wysokości nie mniej niż 20% ceny za Usługę, która stanowi zabezpieczenie zryczałtowanych kosztów związanych z przygotowaniem apartamentu.
 • REZERWACJA - wstępne uprawnienie do korzystania z apartamentu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • UMOWA NAJMU - dokument stanowiący prawo do korzystania z apartamentu na warunkach podanych w formularzu rezerwacji i na warunkach zawartych w umowie
 • KLIENT - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
 • ODSZKODOWANIE - rekompensata należna Sun Seasons 24 z tytułu przygotowania i rezerwacji apartamentu i/lub utraconych korzyści lub też należności które SUN SEASONS 24 wypłaci Klientowi, w przypadku braku możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie SUN SEASONS 24 po dokonaniu skutecznej rezerwacji.

III. ZAKRES REGULAMINU

 • Regulamin określa zasady świadczenia Usług wynajmu apartamentów przez SUN SEASONS 24.
 • SUN SEASONS 24 może wprowadzić odrębne regulaminy dla świadczonych przez siebie Usług, w szczególności związany z akcjami promocyjnymi.

IV. ZASADY REZERWACJI

 • Aktualna oferta dostępnych apartamentów znajduje się na stronie internetowej SUN SEASONS 24 - www.sunseasons24.pl lub u zarządcy apartamentów.
 • Rezerwacji apartamentów dokonuje się w serwisie internetowym poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego, będącego integralną częścią serwisu lub bezpośrednio u osoby zarządzającej obiektem.
 • Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 • Po uzgodnieniu terminu, warunków wynajmu apartamentu, Klient zobowiązany jest do wpłacenia kaucji.
 • Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty należnej za cały pobyt. Wpłynięcie na konto bankowe tej kwoty jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji apartamentu.
 • Zarządca lub osoba przez niego upoważniona przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu zadatku.
 • Należność za pobyt Klient wpłaca najdalej w dniu przyjazdu przelewem na konto, gotówką (lub Karta płatniczą w miejscach, gdzie dostępny jest Terminal) u zarządcy obiektu, w tym samym czasie Klient otrzymuje zwrot kaucji.
 • Bezpłatne anulowanie rezerwacji możliwe jest do 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu poza sezonem oraz do 14 lub 30 dni przed planowanym przyjazdem w przypadku pobytu w sezonie.
  Nie dotyczy oferty bezzwrotnej.

V. ODSZKODOWANIE

 • W przypadku, gdy była dokonana skuteczna rezerwacja, a SUN SEASONS 24 nie przygotowałby apartamentu, klientowi przysługuje wypłata odszkodowania w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej usługi wynajmu apartamentu (z zastrzeżeniem punktu VIII a).
 • W przypadku, gdy Klient po wpłacie kaucji rezygnuje z zarezerwowanego apartamentu w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem pobytu, SUN SEASONS 24 przysługuje odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści w wysokości 20 % wartości usługi.
 • W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. b Klient wyraża zgodę na wzajemną kompensatę należności przysługującej Klientowi z tytułu zwrotu kaucji z należnością SUN SEASONS 24 z tytułu odszkodowania za niewynajęcie apartamentu.
 • W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. b, a kaucja nie została pobrana (pkt. IV f), SUN SEASONS 24 zatrzyma 20% wartości usługi jako odszkodowanie, a pozostałą kwotę zwróci na konto wskazane przez Klienta.
 • W przypadku, gdy Klient rezygnuje z zarezerwowanego apartamentu w trakcie pobytu, SUN SEASONS 24 przysługuje odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści w wysokości równej opłacie za niewykorzystaną część usługi.
 • Strony oświadczają, że określone odszkodowanie należne stronie przez Sun Seasons 24, bądź Klientowi wyczerpuje roszczenia stron wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji, zakończenia pobytu przed czasem lub odmowy wykonania usługi.

VI. ZASADY PRZEKAZANIA I ODBIORU APARTAMENTU PRZEZ KLIENTA

 • Klient oczekiwany jest w pierwszym dniu pobytu od godziny 16.00 do godziny 21.00, o ile nie zapadną inne uzgodnienia.
 • Przy pobraniu kluczy do apartamentu Klient okazuje dowód tożsamości i podpisuje Umowę Najmu.
 • Odbiór kluczy do apartamentu następuje bezpośrednio w wynajętym obiekcie lub w biurze SUN SEASONS 24.
 • Opuszczenie apartamentu przez gości powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu do godziny 10.00, o ile nie zapadną inne uzgodnienia.
 • Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zarządcę lub osobę odpowiedzialną z ramienia SUN SEASONS 24 o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić SUN SEASONS 24 na szkodę.
 • Szczegółowe zasady porządkowe korzystania z apartamentu są opisane w Regulaminie Porządkowym obowiązującym w danym lokalu.

VII. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Ceny wynajmu za poszczególne apartamenty w przeciągu roku kalendarzowego określa: Cennik Usług Świadczonych przez SUN SEASONS 24
 • Jednostką płatniczą jest polski złoty (PLN).
 • Należność za świadczone usługi regulowana jest poprzez przelew na rachunek bankowy, gotówką lub kartą płatniczą w miejscach, gdzie dostępny jest terminal płatniczy.
 • Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu u Zarządcy.
 • Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja, bilety wycieczkowe i inne), należność regulowana jest na miejscu u Zarządcy.
 • W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Klienta musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego apartamentu do dyspozycji Klienta.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, SUN SEASONS 24 jest zwolniony z odpowiedzialności realizacji zamówienia.
 • SUN SEASONS 24 nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od niego. W związku z tym może zawiesić dostęp do serwisu www.sunseasons24.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.

IX. DANE OSOBOWE

 • Dokonując rezerwacji w serwisie www.sunseasons24.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu www.sunseasons24.pl oraz SUN SEASONS 24.
 • Administratorem danych osobowych jest SALUS - HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Salus - HRM) z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Powstańców 17A/222, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000270266, NIP 8942887355,REGON 020419404
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „f”.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wykonania umowy z Administratorem danych, w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych lub dochodzenia roszczeń.
 • Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.
 • Klientowi przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 • Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

X. INNE
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy. Regulamin obowiązuje od dnia: 01 stycznia 2019 roku.

statystyki: 0.060271978378296 sekund
strona: 0.085939884185791 sekund